งานกิจการนักศึกษา

    งานกิจการนักศึกษาเป็นส่วนงานที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาโดยการให้บริการและจัดสวัสดิการด้านต่างๆ แก่นักศึกษา เช่น แนะแนวอาชีพและจัดหางาน จัดกิจกรรมกีฬา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้บริการด้านหอพักนักศึกษา บริการให้คำปรึกษา แก้ปัญหาแก่นักศึกษาจัดอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ แก่นักศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษางานด้านกิจกรรมนักศึกษาและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

   สถานที่ติดต่อ งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง อาคาร ๙๐ ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ ชั้น ๑

งานทะเบียนและวัดผล

การติดต่องานทะเบียนและวัดผลดูข้อมูล

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนดูข้อมูล

ขั้นตอนการเพิ่ม – ถอนรายวิชาลงทะเบียนดูข้อมูล

ขั้นตอนการขอทำบัตรนักศึกษาดูข้อมูล

ขั้นตอนการขอสอบปลายภาคนอกตารางสอบดูข้อมูล

ขั้นตอนการตรวจสอบผลการศึกษาดูข้อมูล

ขั้นตอนการขอเปลี่ยนสัญลักษณ์ I ดูข้อมูล

การขอเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ยศ คำนำหน้าดูข้อมูล

การขอพักการศึกษาดูข้อมูล

การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาดูข้อมูล

ขั้นตอนในการขอสำเร็จการศึกษาดูข้อมูล

งานทุนการศึกษา

    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง บริการทุนการศึกษาเพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครองและเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติโดยรวมโดยมุ่งหวังว่าผู้กู้ยืมจะสามารถเล่าเรียนได้จนสำเร็จตามหลักสูตรมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมถึงมีจิตสำนึกในการชำระหนี้คืน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับรุ่นน้องต่อไป

รายละเอียดทุนการศึกษาดูข้อมูล

งานห้องสมุด

การใช้ห้องสมุดดูข้อมูล

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในวิทยาเขตดูข้อมูล


คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง www.mbuslc.ac.th
วัดศรีสุทธาวาส เลขที่ 253/7 ถ.วิสุทธิเทพ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ. เลย 42000 โทรศัพท์. 042 – 813028, 042 – 830434 โทรสาร. 042 – 830686, 042 – 811255