พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540ดูข้อมูล

ระเบียบ

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554ดูข้อมูล

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยระเบียบปฏิบัติของนักศึกษา พ.ศ. 2543ดูข้อมูล

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด พ.ศ. 2542ดูข้อมูล

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ทุนแก่นักศึกษา พ.ศ. 2542ดูข้อมูล

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2543ดูข้อมูล

ข้อบังคับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษาคฤหัสถ์ พ.ศ. 2544ดูข้อมูล

ประกาศ

ประกาศ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2556ดูข้อมูล

ประกาศ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. 2556ดูข้อมูล


คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง www.mbuslc.ac.th
วัดศรีสุทธาวาส เลขที่ 253/7 ถ.วิสุทธิเทพ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ. เลย 42000 โทรศัพท์. 042 – 813028, 042 – 830434 โทรสาร. 042 – 830686, 042 – 811255