คณะศาสนาและปรัชญา

หลักสูตรศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์ดูข้อมูล

คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองดูข้อมูล

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษดูข้อมูล


คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง www.mbuslc.ac.th
วัดศรีสุทธาวาส เลขที่ 253/7 ถ.วิสุทธิเทพ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ. เลย 42000 โทรศัพท์. 042 – 813028, 042 – 830434 โทรสาร. 042 – 830686, 042 – 811255